Zorgplan Expertisecentrum BV en Zorgplan BV (hierna te noemen Zorgplan), gevestigd aan

Nijverheidsweg 19 7005AS Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zorgplan.nl

Nijverheidsweg 19

7005AS Doetinchem

0852730216

Jeroen Lafeber is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorgplan. Hij is te bereiken via

privacy@zorgplan.nl

Toepassingsverklaring

Deze privacy verklaring is onderdeel van onderstaande websites van zorgplan

https://www.zorgplan.nl

https://www.zorgplantrainingen.nl

https://www.zorgplan.edubus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorgplan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij

verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

privacy@zorgplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Zorgplan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Zorgplan neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die

worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Zorgplan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zorgplan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgplan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten

wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorgplan blijft verantwoordelijk voor deze

verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zorgplan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen

inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek

aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die

wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de

instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

Zorgplan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens

of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw

persoonsgegevens sturen naar privacy@zorgplan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek

tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek

mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met

nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,

op uw verzoek. Zorgplan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht

in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/

tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zorgplan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

privacy@zorgplan.nl

Interesse?

Heeft u interesse in onze e-learning of trainingen? 
Of heeft u vragen over het scholingsaanbod? 
Neem contact op met Zorgplan Expertisecentrum.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Privacyverklaring | Zorgplan portfolio
...bekijk meer